Метод оперативної оцінки опору втомі відновлених суднових гребних валів

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0419U005553 (ОКД)

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально- економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Дослідження: прикладне.

Джерело фінансування: безоплатно.

Перспектива подальшого виконання у 2021 – 2022 роках: завершене.

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні

Наявність патенту: немає.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: не потребує.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Розроблено метод оперативної оцінки опору втомі моделей відновлених суднових гребних валів. Проведено порівняння двох підходів до оцінки втомної міцності моделей відновлених гребних валів: за їх границями витривалості і довговічностями до руйнування. На основі кореляційних залежностей між границею витривалості і параметрами похилої ділянки кривої втоми, вираженої степеневим рівнянням, уточнена залежність для визначення коефіцієнта відносної довговічності. Також була запропонована залежність для визначення границі витривалості за відомим значенням даного коефіцієнта для випадку відсутності загального діапазону напружень в багатоцикловій області напружень.

Проведено аналіз точності методу оперативної оцінки опору втомі моделей гребних валів при їх порівняльних випробуваннях. При цьому були розглянуті як випадкові чинники, що впливають на точність, так і систематичність; Здійснено перевірку розробленого методу на зразках і моделях відновлених гребних валів. Розроблений метод дозволяє проводити оперативну порівняльну оцінку довговічності до руйнування суднових гребних валів на будь-якому з рівнів напружень. Дослідження сприяє як розвитку науки, так і вирішенню практичних завдань, перш за все в судноремонті та суднобудуванні.

Детальніше…