Дослідження теплофізичних властивостей нанотеплоносіїв та процесу конвективного теплообміну при їх течії в трубі

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U002289

Якому    пріоритетному     напряму    науки    і     техніки    відповідає:     енергетика    та енергоефективність

Дослідження: прикладне.

Джерело фінансування: кошти загального фонду державного бюджету

Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як науково- технічна розробка.

Рівень дослідження: немає аналогів у світі.

Наявність патенту: немає.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: продовження подальших досліджень з залученням наукових фондів або інвесторів.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Одним із перспективних напрямів підвищення енергоефективності та конкурентоспроможності різноманітних технологічних систем та установок, які вироблюють або споживають теплову енергію, є використання нанофлюїдів замість традиційних теплоносіїв. Дослідження присвячене розробці наукових основ впровадження теплоносіїв нового покоління – нанофлюїдів – для теплообмінного обладнання різного призначення.

У роботі запропоновано технології створення колоїдно стійких нанофлюїдів, перспективних як теплоносії або компонентів теплоносіїв. Виконано всебічне теоретичне й експериментальне дослідження теплофізичних властивостей цих нанофлюїдів. Отримана масштабна експериментальна інформація з гідравлічних та теплообмінних параметрів при течії нанофлюїдів в трубі у широкому інтервалі концентрацій наночастинок та чисел Рейнольдса. Виконана оцінка доцільності застосування нанофлюїдів як теплоносіїв з використанням енергетичних показників та запропоновано новий еко-енергетичний індикатор для аналізу доцільності впровадження нанотеплоносіїв у теплоенергетичне обладнання.

Отримані результати є цінними при проектуванні теплоенергетичного обладнання нового поління. Впровадження розроблених нанотеплоносіїв у промисловість сприятиме як зниженню масогабаритних характеристик нового теплообмінного обладнання, так й інтенсифікації процесу тепловіддачі і, як наслідок, збільшенню теплової потужності у встановленому обладнанні без його модернізації.

Детальніше…