Прогнозування, молекулярний дизайн й спрямований синтез нових координаційних сполук металів ii та iii груп періодичної системи із заданими оптичними властивостями

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально- економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Дослідження:  фундаментальне

Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як цільове фундаментальне

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.

Наявність патенту: немає.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: додаткове фінансування, сучасне наукове обладнання.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Проаналізувано вплив структури сполук – похідних бензо[d]імідазолів на їх спектрально-люмінесцентні властивості. В якості досліджуваної властивості використовувалася максимальна довжина хвилі фосфоресценції в нм (λфосфор). Методом лінійної регресії (MLR) було знайдено лінійну залежність між властивістю (λфосфор) та параметрами будови – кількість метиленових груп між бензо[d]імідазолами, наявність іону лантаніду (0, 1 -індикаторна змінна). Коефіцієнт детермінації для навчальної вибірки R2

=0.84, довірчий інтервал для R: [0.67 ; 0.98], коефіцієнт детермінації для процедури крос- валідації Q2 = 0.75, коефіцієнт Фішера F = 30.74. Інтерпретація цих моделей дозволяє припустити, що довжина хвилі фосфоресценції λфосфор залежить від відстані між гетероциклами у макроциклічній сполуці. Ця відстань, як раз, контролюється вуглецевим ланцюжком між гетероциклами. Чим коротше цей ланцюжок, тим більше значення λфосфор. Можна припустити, що присутність іону Lu(3+) змінює конформацію макрогетероциклу (наявність комплексоутворення поки не підтверджена) і ще більш скорочує відстань між бензімідазольними фрагментами, що приводить к збільшенню довжини хвилі λфосф. на 15 нм у середньому.

Таким чином, вивчаються підходи до спрямованого отримання сполук, люмінесцентні властивості яких здатні змінюватись під зовнішньою дією. Перевагою систем на основі гетероядерних лантанідних комплексів бензімідазокраун-етерів у порівнянні з відомими сполуками лантанідів, є можливість істотно підвищити квантовий вихід люмінесценції.

Детальніше…