Інноваційні еколого-безпечні технології вирощування соргових культур для забезпечення альтернативних джерел енергії

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0120U102090

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування

Дослідження: прикладне.

Джерело фінансування: кошти державного бюджету

Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як прикладне.

Рівень дослідження: немає аналогів в регіоні

Наявність патенту: Подано два патенти до реєстрації.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: продовження польових досліджень з сорговими культурами. Проведення лабораторних досліджень з вивчення якісних параметрів соргових культур. Проведення хіміко-технологічного та фізико-хімічного аналізу біомаси та його піролізу.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

За результатами виконання проекту було визначено сорти і гібриди соргових культур адаптованих до умов Південного Степу України за вирощування на зрошенні і без поливу; досліджено їх рівень продуктивності з встановленням виходу енергії з одиниці посівної площі, проведено комплексну економічну та енергетичну оцінки їх вирощування, удосконалено систему їх живлення на засадах ресурсозбереження, рекомендовано оптимальне поєднання сполучення досліджуваних факторів з максимальним виходом продукції та прибутковості. Здійснено комплекс біохімічних досліджень з оцінки якості біосировини та енергетичних показників, проведено економіко-енергетичну оцінку витрат матеріально-технічних, трудових та природних ресурсів за вирощування соргових культур. Розроблено інноваційні еколого-безпечні елементи технології вирощування соргових культур різного напряму використання з використанням сучасних рістрегулюючих речовин на фоні помірної дози мінеральних добрив, що дозволило зменшити хімічне (антропогенне) навантаження на ґрунти і рослини зі збереженням родючості ґрунтів, підвищити рентабельність виробництва за високого рівня врожайності та якості продукції і зниження витрат. Розроблено операційні і технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур, методичні рекомендації біологізованої спрямованості інноваційної технології вирощування соргових культур з викладенням економічної та біоенергетичної ефективності. Для забезпечення індустріальних парків в зоні Південного Степу України, як енергетичну основу, наші напрацювання матимуть архіважливе значення. Згідно тематики видано 2 методичні рекомендації, зокрема «Методичні рекомендації з формування інноваційних технологій вирощування сорго цукрового в умовах Степу України», «Методичні рекомендації щодо розробки технологічних та операційних карт вирощування соргових культур», 2 наукові статі у фахових виданнях, у т. ч. 1, що входить до науково- метричних баз Web of Science, Scopus та Index Сореrnicus; 5 матеріалів тез доповідей.

Детальніше…