Розроблення науково-методичних основ оцінки впливу на морське довкілля об’єктів та видів морегосподарської діяльності

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Науки про Землю.

Дослідження: прикладне.

Перспектива подальшого виконання: буде як прикладне.

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.

Наявність патенту:  немає.

Яких додаткових дій потребує подальше  дослідження: ніяких.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Проблеми оцінки масштабу загроз, що виникають в області морського природокористування, полягають у відсутності концептуального уявлення про природу екологічних ризиків і способів їх оцінки. Для морських екосистем, що надають різні екологічні послуги, оцінку екологічного ризику найбільш доцільно проводити розглядаючи ймовірність втрати стійкості морської екосистеми в сукупності зі збитком, пов’язаним із погіршенням/знищенням екосистемних послуг морських екосистем.

В основу розробки методології оцінки екологічних ризиків морегосподарської діяльності покладено галузевий системний підхід, орієнтований на розкриття і виявлення різноманіття зв’язків в складних динамічних системах. Розроблена методологія оцінки екологічних ризиків включає урахування ймовірностей втрати стійкості і критичних станів біотичних і абіотичних компонент морського середовища, а також величини збитку, обумовленого негативним впливом морегосподарської діяльності на морські екосистемні  послуги.

Для оцінки ймовірності втрати стійкості екосистеми використаний бально-індексний підхід, суть якого полягає у формуванні матриці стандартних станів, що визначають рівні стійкості морських екосистем, з подальшим проектуванням результатів натурних спостережень в простір перших головних компонент матриці стандартів. Оцінка ймовірності втрати стійкості морської екосистеми проводиться на основі аналізу траєкторій параметричних фазових портретів, де в якості координат станів використовуються координати проекцій комплексу центрованих і нормованих даних моніторингу в просторі незалежних координат матриці стандартів.

Для практичної реалізації наведеної методології необхідно оцінити вартість морських екосистем України, оцінити ймовірність втрати стійкості екосистем, їх критичних станів і величину шкоди, що завдається морегосподарською діяльністю. Основним елементом оцінки ризиків, системи контролю і оцінки стійкості морських екосистем є екологічний моніторинг морських вод України.

Детальніше…