Розробка методів синтезу 6-гідрокси- і-6- ацилокси-3-карбоксихромонів, що містять в ароматичному циклі фрагменти ароматичних кислот із замісниками різної електронної природи

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: нові речовини і матеріали.

Дослідження: фундаментальне

Перспектива подальшого виконання у 2021 – 2022 роках: завершене

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні

Наявність патенту: немає

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: буде завершене.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Для синтезованих раніше комплексів похідних 3-формілхромона проаналізовано вплив замісників ароматичному ядрі на f-f люмінесценцію. Знайдено, що варіація природи цих замісників (електронодонорних та електроноакцепторних) не призводить до суттєвого підвищення інтенсивності люмінесценції. Тому біло вирішено перенести хелатуюче угрупування (гідроксі – альдегідне) з γ-піранового циклу у фенільне ядро. Таким чином, було проведено по модифікованій методиці у чотири стадії синтез нового ліганду – 7-гідроксі-8-формілфлавону. Досліджено комплекси цього ліганду з Eu(III). Показано, що для цього ліганду інтенсивність люмінесценції Eu3+ для різнолігандного комплексу з триоктилфосфіноксидом значно вище, ніж для одноріднолігандного комплексу. Висока інтенсивність люмінесценції комплексів указаного можливо обумовлена більш довгим ланцюгом спряження крізь фенільне ядро у γ-пірановому циклі.

Синтезовано нові похідні кумаринів, що містять у α-пірановому циклі різноманітні хелатуючи угрупування. Найбільш перспективні: 3 ацетіл-4-гідроксікумарин і 3-карбетоксікумарин.

Нові люмінофори з цільовими характеристиками можуть знайти застосування в якості люмінесцентних міток в імунофлуоресцентному аналізі, перетворювачів ультрафіолетового випромінювання у випромінювання ближнього інфрачервоного діапазону, матеріалів емісійних шарів органічних світлодіодів.

Детальніше…