Стан мікроциркуляторних тканинних та ендокринних факторів в розритку гіпер-гіпопластичних процесів ендометрія і плацентарного комплексу та етіопатогенетичні напрямки їх корекції та терапії

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0115U006647

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.

Дослідження: прикладне

Джерело фінансування: безоплатно

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні

Наявність патенту: 1 патент України.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: буде завершено.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

На кафедрі акушерства і гінекології ОНМедУ встановлено статистично достовірний паралелізм між процесами реактивації теломерази в клітинах ендометрію у жінок при комплексній атиповій гіперплазії і існуванням пухлин, теломеразної активності, як раннього маркеру неоплазії і підвищення рівня проліферативної здатності клітин, що можна вважати предиктором онкологічного прогнозу. Маркер активності теломерази слід враховувати при виборі тактики і обсягу хірургічного лікування у всіх вікових категоріях жінок, а її динаміку активності для оцінки ефективності консервативної терапії. Ця розробка сприятиме підвищенню діагностичної точності різних методів лікування із визначенням ризику малігнізації при проліферативних станах ендометрію з широким використанням в клінічній практиці.

Детальніше…