Теоретико-методичні підходи щодо визначення домінант та інституціонального забезпечення інвестиційно-інноваційної політики раціонального природокористування вітчизняної економіки

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0120U100160.

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування.

Дослідження: прикладне.

Джерело фінансування: кошти загального фонду державного бюджету

Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як прикладне

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні

Наявність патенту: немає.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: впровадження ІІ етапу

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

У відповідності до завдань дослідження у роботі розроблено теоретико-методичне забезпечення, сформовано інституціональні та практичні рекомендації щодо визначення домінант та комплексної оцінки інвестиційно-інноваційної політики природокористування на макро-, мезо- та мікрорівнях на засадах впровадження сталого розвитку, інноваційної моделі «квадро-спіралі» у природокористуванні та «смарт» спеціалізації регіонів. За результатами дослідження та розробленого методичного забезпечення здійснена комплексна оцінка взаємозв’язку і взаємовпливу інвестиційно-інноваційного та природно- ресурсного потенціалів національної економіки шляхом системної діагностики сучасних трендів їх використання в Україні за 2013-2018 рр. та встановлено причинно-наслідкові залежності між рівнем інвестиційно-інноваційного забезпечення у розрізі: природоохоронних заходів певних секторів економіки, регіонів, сталого використання компонентів природно-ресурсного потенціалу (водних, енергетичних, земельних, лісових, мінерально-сировинних ресурсів, природно-заповідного фонду), динамікою екоємності (відходо- та вуглецевоємності) національної економіки, що дозволило обґрунтувати характер зворотного зв’язку (позитивний, нейтральний, негативний) між станом природного середовища та інвестиційно-інноваційною політикою природокористування.

Запропоновано рекомендації щодо організації збору, обробки, зберігання та використання інформаційних даних щодо інвестиційно-інноваційної політики природокористування, який базується на сучасних підходах до діджиталізації бізнес- середовища. Обґрунтовано доцільність застосування аспектів Helix-моделювання, в його еволюційному контексті, в площині функціонування індустріальних і природних парків України з метою розвитку їх інноваційної економіко-екологічної діяльності, на основі якого, а також за результатами SWOT-аналізу потенціалу розвитку еко-індустріальних парків в Україні запропоновані напрямки їх створення, а саме: на основі діючих промислових парків, у співпраці зі спеціалізованими науковими та технологічними парками, а також у контексті інноваційного розвитку національних природних парків. Зазначені дослідження дозволили визначити домінанти та стратегічні пріоритети державної та регіональної політики.

Детальніше…