Вивчити дісбіотичні аспекти патогенезу та антидисбіотична профілактика неінфекційних захворювань, включаючи стоматологічні

Дослідження: прикладне.

Перспективи подальшого виконання: буде продовжено як прикладне.

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.

Наявність патенту: 6 патентів України.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: отримані резльтати дослідження будуть використані на практиці охорони здоровʼя для профілактики та лікування захворювань тканин порожнини рота у хворих з гепатобіліарною патологією.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

В ході виконання НДР було поставлено 16 серій експериментів з використанням 276 щурів лінії Вістар, проведено обстеження 592 пацієнтів, виконано 9400 біохімічних та 1028 імунологічних аналізів. Результати НДР опубліковані в наукових виданнях у вигляді 68 статей, 1 учбовому посібнику, 31 тезах матеріалів конференцій та з’їздів, 3 методичних рекомендаціях,  6 – патентах, 5 нововведень, подано 3 проекта нововведень,  викладені у виступах на 8 наукових форумах, 4 – на телебаченні.

Моделювання різних патологічних станів (гіпосалівація, запалення, антибіотики, ендотоксини, антихеліобактерний комплекс, іммуносупресія, перекиси ліпідів) лабораторним щурам викликало зниження активності лізоциму в сироваткі крові і слизових оболонках порожнини рота та кишечнику на 9-725 %/ мг. Зниження лізоциму під дією експериментальних патогенних чинників веде до посиленого розмноження умовно-патогенної і патогенної мікробіоти (підвищення активності уреази на 27-64 %) і розвитку дисбіотичного синдрому, який надалі ініціює неінфекційні захворювання, у тому числі і стоматологічні.

Встановлена універсальність розвитку дисбіозу при любих неінфекційних захворюваннях, що реалізуються через вплив ліпополісахариду на активність лізоциму тканин. Проведені дослідження доповнили отриману раніш інформацію щодо провідної ролі зниження антимікробної функції печінки у патогенезі генералізованого та локального дисбіозів. Обгрунтована концепція нової нозологічної форми «дисбіотичний синдром».

Проведені дослідження розкрили головний механізм лікувальної дії лізоциму, а саме, його здатність зв’язувати ліпополісахарид  в неактивний комплекс.

Показана патогенетична роль поліфункціональних антидисбіотичних засобів, у тому числі вперше розроблених, у профілактиці та лікуванні неінфекційних захворювань, в тому числі стоматологічних. Розроблені поліфункціональні антидисбіотичні засоби «Леквін» (таблетки, порошок) та «Лізоцим-форте» (таблетки, порошок) досліджено в експерименті на 2-х моделях (токсичний гепатит, пероксидний пародонтит) та у клініці на 547 хворих з гастроентерологічною патологією (гастрит, гастродуоденіт, гепатит, коліт),  визначено їх стоматотропну дію.

В клінічних дослідженнях встановлено ефективність стоматологічної профілактики за допомогою гелю «Леквін» у хворих на гастродуоденит і гепато-біліарну патологію, а також препарату «Лізоцим-форте» у хворих на гастрит і гастродуоденит.

Проведено дослідження лікувально-профілактичної дії геля «Дубовий» на моделі експериментального токсичного гепатиту у щурів та клініці.

В ході виконання досліджень проведено клініко-статистичний аналіз показників загального імунітету пацієнтів с різними формами ятрогенного верхньощелепного синуситу. Клініко-статистичний аналіз показників загального імунітету пацієнтів з ятрогеними верхньощелепними синуситами встановив, що травматична форма характеризується підвищенням рівня IgE, інфекційно-алергічна форма – збільшенням значень цитотоксичних Т-клітин (CD3+, CD56+), а тривала в’ялотекуча лікарська форма – підвищенням рівня IgА і ІgG зі зниженням циркулюючих імунних комплексів в крові.

Практична цінність: Обґрунтована доцільність використання методу визначення активності уреази для оцінки мікробного обсіменіння органів та тканин, методу дослідження активності лізоциму для визначення ступеню зниження рівня неспецифічної імунної системи, метод дослідження активності еластази для оцінки тяжкості запального процесу.

В експериментальних та клінічних дослідженнях застосовували розроблені нами антидисбіотичні засоби «Леквін» (таблетки, порошок), ТУ У 10.8-37420386-003:2016 від 26.03.2016, Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-06/8400 від  21.03.2016) та «Лізоцим-форте» (таблетки, порошок) (за ТУУ 10.8-37420386-004:2016, Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №602-123-20-2/5734 від 22.12.2016). Рецептура Фітогель «Дубовий» (РЦУ 20.4-13903778-032/13:2017 «Фітогель «Дубовий» від 20.04.2017 до ТУ У 20.4-13903778-032:2012 «Фітогелі»). Гель «Квертулин» (ТУ У 10,8-13903778-040:2012; висновок № 05,03,02,06/44484 від 17,05,2012р.)

 

 

 Детальніше…