Розробка аерозольних градієнтних технологій для систем життєзабезпечення суден і кораблів

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Енергетика та енергоефективність. Технології енергетичного машинобудування

Дослідження: прикладне

Перспектива подальшого виконання: завершене;

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні;

Наявність патенту: у наявності

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

У результаті виконання проекту отримано нові наукові знання про градієнтну інтенсифікацію процесів переносу в прикордонних шарах багатофункційних поверхонь за рахунок термо-, акустико- та фото-форетичних ефектів та сил поверхневого натягу при очищенні аерозольних середовищ для інноваційних енергозберігаючих технологій очищення стиснутих середовищ енергетичних установок та систем життєзабезпечення.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у наступному:

– Вперше методами фізичного та математичного моделювання синтезу гідродинамічних,  термічних і   акустичних процесів в двох- та багатофазних середовищах робочого тіла за рахунок градієнтних сепараційних аерозольних технологій обґрунтовано підвищення інтенсивності його очистки для поліпшення техніко-економічних показників в двигунах та енергетичних установках.

Вперше за результатами дослідження сформульовано наукове положення: підвищення ефективності процесів очищення в елементах сепарації енергетичних установок та їх фракційних й інтегральних показників досягається використанням багаторівневих градієнтних сепараційних аерозольних технологій шляхом послідовного або сумісного використання окремих технологій сепарації та здійснення їх імплементації в інноваційному ресурсозберігаючому й екологічному обладнанні установок.

Отримано подальший розвиток напрямок розробки інноваційного ресурсозберігаючого й екологічного обладнання енергетичних установок на основі узагальнення багаторівневих градієнтних сепараційних аерозольних технологій, який відрізняється від відомих тим, що використовує окремі багаторівневі технології сепарації :

Отримано подальший розвиток розробка та дослідження схемних і конструктивних методів і технологій підвищення ефективності комплексного збереження енергетичних та матеріальних ресурсів газотурбінних двигунів, двигунів внутрішнього згоряння та систем кондиціювання  з поліпшенням їх екологічних показників.

Отримали удосконалення методи 3-D проектування та дослідження систем  та агрегатів  двигунів та енергетичних установок, а саме: пневмосистем і картерних газів ДВЗ, одно- багатосекційних неізотермічних сепараторів КГПТУ, акустикофоретичних сепараторів ГТД, стиснутих газів енергосистем, суднових систем очищення повітря від краплинної вологи, масловіддільників систем суфлювання ГТД

Отримало подальший розвиток розробка конструктивних схеми та рекомендації з побудови пристроїв очищення дисперсних середовищ для енергетичних установок з використанням багаторівневих технологій, які враховують: технології інерційної сепарації;  технології градієнтної турбофоретичної сепарації; технології градієнтної неізотермічної сепарації; технології градієнтної акустикофоретичної сепарації.

Теоретичні основи технології градієнтної інтенсифікації процесів переносу використовуються: у нових розділах навчальних дисциплін “Теплофізичні процеси в екологічній техніці», «Енергозбереження в судновій і стаціонарній енергетиці” при підготовці фахівців і магістрів зі спеціальностей “Енергомашинобудування” та “Теплоенергетика”; за спеціальністю «Екологія. Охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» розроблено нові курси лекцій:

Методологія та організація наукових досліджень.

Методологія та теорія екологічної безпеки.

Екологічна безпека суднобудування.

Теорія систем в екології та сучасні методи екологічних досліджень.

Захищені дисертації:

докторська – Рижков С.С. Сепараційні градієнтні аерозольні технології в енергетичних установках.

кандидатська  – Волошин А.Ю. – «Вдосконалення корабельних енергетичних установок із зоста-суванням ежекційних процесів при охолодженні відпрацьованих газів». (ДСК).

Детальніше…