Синтез і комплексоутворення з катіонами лужних металів біс(бензокраун-етерів) з фрагментами глікольурила

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U002035

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного,  суспільно-політичного,    людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Дослідження: фундаментальне.

Джерело фінансування: кошти державного бюджету.

Перспектива подальшого виконання у 2021 – 2022 роках: продовжено як фундаментальне.

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.

Наявність патенту: немає.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: додаткове фінансування, сучасне наукове обладнання.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Кип’ятінням протягом 2-3-х тижнів з насадкою Діна-Старка для видалення води краунвмістних бензилів з сечовиною в бензолі або толуолі в присутності трифлуорооцтової кислоти як каталізатора з виходом ≥ 70% отримані біс(бензокраун-етери) з фрагментами глікольурилу. Метилюванням отриманих сполук йодистим метилом в ДМФА в присутності гідриду натрію введені метильні групи по атомах Нітрогену глікольурильного фрагмента. Структура біс(краун-етеру) з фрагментами бензо-12-краун-4 підтверджена методом рентгеноструктурного аналізу. У кристалічному стані спостерігається класична U-подібна форма молекули. Методом спектрофотометричного титрування вивчено комплексоутворення отриманих сполук з катіонами лужних металів. Показано, що отримані краунвмістні глікольурили утворюють з катіонами лужних металів тільки комплекси складу 1:1. Сполуки з 15-членними краун-етерними циклами найбільш стійкі комплекси сендвічного типу утворюють з катіонами рубідію і калію і проявляють високу калій / натрієву селективність (3.5 порядку). Константи стійкості комплексів з іонами калію і рубідію на 1.5-2 порядки перевищують значення, отримані для іона цезію. Тому дані сполуки можна розглядати як перспективні хемосенсори, що дозволяють проводити визначення іонів калію в присутності великих надлишків іонів натрію, що має важливе значення для біологічних середовищ. Отримані результати значно розширюють знання про структуру і властивості макрогетероциклічних сполук і за своєю значущістю відповідають світовому рівню.

Детальніше…