Моделі управління проектами роботизації підводних археологічних досліджень

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Дослідження: прикладне.

Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як прикладне;

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні;

Наявність патенту: немає

Яких додаткових дій потребує подальше  дослідження: пошук додаткових джерел фінансування

Коротка характеристика, техніко-економічні параметри переваг та позитивних якостей.

Вирішена актуальна науково-прикладна задача – підвищення ефективності підводних археологічних досліджень на основі застосування ненаселених апаратів шляхом розробки моделей управління проектами їх роботизації, що стало можливим завдяки новим науковим результатам, отриманим здобувачем особисто: класифікації проектів археологічних досліджень за принципами (археологічної цінності артефакту та глибини розташування артефактів, типу підводного апарату, терміном виконання робіт за проектом, рівнями кооперації та артефактності проектів), які проводяться за допомогою підводних технологій роботизації, що дає змогу за рахунок їх архівації більш раціонально використовувати людські, матеріальні, фінансові та часові ресурси; моделі управління змістом проектів археологічних досліджень з використанням ненаселених підводних апаратів, що враховує взаємозв’язки процесів ідентифікації артефактних об’єктів та умов їх знаходження, а також альтернативні технічні рішення й обраних на їх основі альтернативних проектів, що забезпечує зниження терміну та підвищення безпеки при виконанні підводних археологічних робіт; моделі управління ризиками, пов’язаними з метеорологічними та гідрологічними умовами, а також з технологічним забезпеченням в районі підводних археологічних досліджень, що знижує вірогідність та абсолютні значення збитків проекту шляхом гармонізації вибору строків досліджень, типу ненаселених підводних апаратів з додатковим обладнанням та їх носіїв для проведення досліджень за прийнятою технологічною картою.

Розроблені концептуальні засади управління підводних археологічних досліджень, виконана класифікація проектів підводних археологічних досліджень на основі ненаселених підводних апаратів, розроблена модель управління змістом проекту підводних археологічних досліджень, визначені ризики, що виникають у проектах підводних археологічних досліджень, та розроблені моделі управління ризиками, пов’язаними з погодними та гідрологічними умовами в районі підводних археологічних досліджень, а також з технологічним забезпеченням.

Детальніше…