Розробка інформаційних гідроакустичних каналів, ефективно працюючих в умовах мінливості характеристик середовища поширення і розсіювання звуку на границях розподілу та випадкових дрібномасштабних неоднорідностях середовища, для задач забезпечення пошуку вуглеводнів

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук

Дослідження: цільове фундаментальне;

Перспектива подальшого виконання : буде продовжено як фундаментальне;

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні;

Наявність патенту: немає

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: Додаткового фінансування

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Досліджено гідрологічні умови, просторово-часову та сезонну мінливість полів швидкості звуку, характеристики дна та поверхні і процеси відбиття і розсіювання звуку на границях розділу (поверхня і дно) в районах очікуваних покладів вуглеводнів, в тому числі біля о. Зміїний, досліджено характеристики середовища та його випадкових дрібномасштабних неоднорідностей, профілів швидкості звуку та їх просторово-часової мінливості, особливості їх тонкоструктурних утворень, поля швидкості звуку і їх тонку структуру, процеси поширення та розсіювання звуку в умовах випадкових дрібномасштабних неоднорідностей, досліджено спотворення характеристик сигналу одного променя при розсіюванні звуку на неоднорідностях середовища, границях розділу та русі приймально-випромінюючих перетворювачів, багатопроменеве поширення акустичних сигналів в ПЗЧМ в різні гідрологічні сезони при різних глибинах моря, процеси формування сигналів, що приймаються, при багатопроменевому поширенні і спотворення їх фазових, частотних і амплітудних характеристик, розсіювання сигналів за часом (багатопроменевість поширення) і за частотою (допплерівський зсув спектра частот) в різні гідрологічні сезони при різних глибинах і при різному хвилюванні, розроблені принципи побудови гідроакустичних каналів, працюючих в умовах такого поширення. Виконані роботи дозволяють створювати інформаційні гідроакустичні канали, ефективно працюючі в умовах мінливості характеристик середовища поширення і розсіювання звуку на його границях і неоднорідностях.

Детальніше…