Продукти тонкого органічного синтезу на основі каталітичних перетворень гліцерину та його похідних

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально- економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави; нові речовини і матеріали.

Дослідження: цільове фундаментальне

Перспектива подальшого виконання у 2019 – 2023 роках: буде продовжено як фундаментальне

Рівень дослідження: немає аналогів в світі

Наявність патенту: немає.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: додаткове фінансування, сучасне наукове обладнання.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Проведено дослідження взаємодії гліцерину (Гл) з ацетоном (Aц), оцтовою кислотою (АА) в присутності кислотно-модифікованих зразків бентоніту (Н-БНТ), кліноптілоліта (Н-КПТ), трепелу (Н-TРП). Характерною особливістю досліджених процесів є необхідність зміни умов реакції при зміні карбонільної сполуки-партнера Гл. Кінетика реакцій задовільно описується моделлю Міхаеліса-Ментен. Виявлено оптимальні умови Н- модифікації (концентрація азотної, сірчаної кислот, просочення розчинами хлоридів купруму(ІІ) та кобальту(ІІ)) зразків природних КПТ, H-БНТ, TРП, в якості каталізаторів трансформації Гл до циклічних ацеталів та ацетинів. Виявлено, що природа мінеральної кислоти (H2SO4, HNO3) не впливає на каталітичні властивості зразків, отриманих модифікацією початкових алюмосилікатів відповідною кислотною.

Зростання виробництва біодизелю об’єктивно призводить до зростання й обсягів Гл, у зв’язку з чим утилізація цього відходу вельми актуальна, оскільки Гл може стати доступною і перспективною сировиною для отримання великої низки різноманітних і цінних хімічних сполук. В даний час вже розроблені технології, що дозволяють отримувати з відходів виробництва біодизелю Гл з чистотою понад 98%. Основою для створення подібних каталізаторів можуть стати вітчизняні природні алюмосилікати і кремнеземи, родовищами і відходами яких багата Україна.

Детальніше…