Технологія одержання комбінації метаболітів пробіотичних штамів грибів і бактерій

Призначення. Удосконалити спосіб одержання постбіотичного засобу з посиленою антибактеріальною дією, що не містить компонентів поживних середовищ, призначений для використання у складі різних лікарських форм при лікуванні інфекційно- запальних захворювань.

Технічні характеристики. Параметри дезінтеграції: ультразвуковий генератор ГЗ-109, навантажений на кільцевий п’єзокерамічний перетворювач- випромінювач типу ЦТС. Опромінення здійснюється у водному середовищі в кільцевому пристрої генератора в діапазонах частот Δf2=3550 кГц (fmax=40,0 кГц) при амплітуді збудження U=15 В на навантаженні R=50 Ω (Р=5 Вт). Коефіцієнт перетворення електричної в акустичну потужність становить η  5 %, середня потужність акустичних коливань в місці розташування біологічних об’єктів досягає (0,250,5) Вт. Концентрування дезінтеграту: випарювання при 56 °C протягом 30 хвилин. Прогрівання дезінтеграту: при 80 °C протягом 40 хвилин. Посівний матеріал: 10 % від загального об’єму, співвідношення мікробних суспензій 1:1, оптична густина – 10 одиниць за шкалою МакФарланда. Культивування: за температури 37 °C протягом трьох діб. Параметри центрифугування культури: 1000 g впродовж 30 хв. Діаметр пор мембранних фільтрів: 0,2 мкм.

Галузь застосування. Медицина, фармація, біотехнологія. Біотехнологічні підприємства різної форми власності.

Переваги. Порівняно з відомими аналогами запропонована технологія забезпечує спрощення процедури і скорочення терміну одержання безклітинного постбіотичного продукту, посилення його антибактеріальної дії внаслідок розширення спектру пробіотичних похідних з протимікробною активністю, зменшення ризику розвитку алергічних реакцій та унеможливлення передачі пріонових інфекцій за рахунок відсутності в кінцевому продукті компонентів поживних середовищ.

Техніко-економічний ефект. Техніко-економічний ефект застосування технології полягає у  спрощенні  та  здешевленні  процедури  одержання цільового продукту за рахунок зменшення у 2 рази кількості технологічних етапів та відсутності необхідності використання традиційних поживних середовищ. Соціальний ефект полягає у посиленні до 2,4 раз антибактеріальної (антиадгезивної, антибіоплівкової та інгібіторної) дії кінцевого продукту щодо патогенних та умовно-патогенних бактерій завдяки спільному культивуванню пробіотичних мікроорганізмів, що зазвичай супроводжується розширенням спектру продукованих ними протимікробних речовин. Застосування постбіотичного продукту з посиленою антибактеріальною дією, вільного від компонентів поживного середовища, сприятиме підвищенню ефективності лікування інфекційно- запальних захворювань.

Опис. Суть технології полягає в одержанні без використання традиційних поживних середовищ з пробіотичних штамів бактерій Lactobacillus rhamnosus GG та грибів Saccharomyces boulardii безклітинного постбіотичного продукту з посиленою антибактеріальною дією за рахунок розширення спектру продукованих лактобактеріями і грибами протимікробних речовин при їх спільному культивуванні в ультразвуковому дезінтеграті лактобактерій. Пропонується технологія одержання вільного від компонентів поживних середовищ безклітинного постбіотичного продукту на основі комбінації структурних компонентів і метаболітів пробіотичних бактерій Lactobacillus rhamnosus GG та грибів Saccharomyces boulardii з посиленою антибактеріальною дією, що досягається шляхом спільного культивування лактобактерій з грибами в ультразвуковому дезінтеграті лактобактерій з наступним видаленням клітин і клітинного дебрісу. Застосування такого постбіотика у складі різних лікарських форм дозволяє підвищити ефективність лікування інфекційно-запальних захворювань.

Детальніше…