Розробка інформаційно-комунікаційних технологій підтримки прийняття стратегічних рішень військово-цивільного призначення в умовах багатокритеріальності та невизначеності

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0117U007144

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: інформаційні та комунікаційні технології.

Дослідження: прикладне.

Джерело фінансування: кошти державного бюджету

Перспектива подальшого виконання у 2021-2022 роках: завершене.

Рівень дослідження: немає аналогів у світі.

Наявність патенту: немає

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

У результаті виконання роботи було запропоновано ряд математичних моделей та методів синтезу ІКТ на основі математичного апарату сучасних теорій моделювання окремих та комбінованих видів Не-факторів. Запропоновано ряд методик практичного застосування розроблених ІКТ підтримки прийняття рішень при розв’язку практичних задач військово-цивільного призначення.

Результати роботи можуть бути застосовані в промисловості та ІТ галузях економіки, де постає задача аналізу даних, сформованих в умовах різних форм невизначеності; вибору оптимальних рішень із застосуванням методів теорії прийняття рішень.

Результати науково-технічної розробки були апробовані та впроваджені у діяльність: державного підприємства «Науково-виробничій комплекс газотурбобудування «Зоря-Машпроект» (м. Миколаїв); комунального підприємства «Теплопостачання та водо- каналізаційне господарство» (м. Южноукраїнськ); приватного підприємства «Металургія та машинобудування» (м. Дніпро); державного підприємства «Баштанське лісове господарство» (м. Баштанка); Баштанського РВ ГУНП в Миколаївській області; приватного підприємства    «Сенсорна    електроніка»»    (м.    Черкаси);    державного    підприємства «Експериментальне виробництво Інституту Імпульсних процесів і технологій НАН України».

Детальніше…